♥ Aktuálne 19 365 vína len pre vás! ♥
Osobná rada!
Bezpečné balenie!
Spoľahlivá doprava!

Právo na odstúpenie

Storno podmienky a storno formulár

Spotrebitelia majú právo na odstúpenie od zmluvy podľa nasledujúcich ustanovení, pričom spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právny úkon na účely, ktoré nemožno v prevažnej miere priradiť ani jej obchodnej, ani jej nezávislej profesionálnej činnosti:

A. Zásady odstúpenia od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, máte alebo ste prevzali posledný tovar.

Odchylne od toho v prípade zmluvy o pravidelnej dodávke tovaru počas stanoveného obdobia je lehota na odstúpenie od zmluvy štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, prevzali alebo prevzala prvý tovar.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte informovať (VINELLO retail GmbH, Bärensteiner Str. 30, 01277 Drážďany, Nemecko, tel.: 035146925655, e-mail: [email protected]) prostredníctvom jednoznačného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom zaslaným poštou) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môžete použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky. Vrátenie platby môžeme odmietnuť, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nepredložíte dôkaz o tom, že ste tovar vrátili, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar nám musíte vrátiť alebo odovzdať bezodkladne a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Priame náklady na vrátenie tovaru sa odhadujú na maximálne približne 80 EUR za každú takúto položku, pokiaľ ide o tovar, ktorý nám vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežne poštou (zasielateľský tovar).

Prípadnú stratu hodnoty tovaru budete musieť uhradiť len vtedy, ak táto strata hodnoty vznikla v dôsledku manipulácie s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti tovaru.

Vylúčenie alebo predčasné uplynutie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o dodávke alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ale ktoré môžu byť dodané najskôr 30 dní po uzavretí zmluvy a ktorých aktuálna hodnota závisí od výkyvov na trhu, na ktoré podnikateľ nemá vplyv.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na spotrebiteľov, ktorí v čase uzavretia zmluvy nepatria do členského štátu Európskej únie a ktorých jediné bydlisko a adresa na doručenie sa v čase uzavretia zmluvy nachádzajú mimo Európskej únie.

Všeobecné informácie

1) Prosíme, aby ste zabránili poškodeniu a znečisteniu tovaru. Tovar nám prosím vráťte v pôvodnom obale so všetkým príslušenstvom a so všetkými súčasťami obalu. V prípade potreby použite ochranný vonkajší obal. Ak už nemáte k dispozícii pôvodný obal, použite vhodný obal, ktorý zabezpečí primeranú ochranu pred poškodením pri preprave.
2) Tovar nám prosím nevracajte na dobierku.
3) Upozorňujeme, že vyššie uvedené body 1-2 nie sú podmienkou pre účinné uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

B. Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak si želáte odstúpiť od zmluvy, vyplňte a odošlite tento formulár.

Na adresu

VINELLO retail GmbH
Bärensteiner Str. 30
01277 Drážďany
Nemecko
E-mail: [email protected]

Ja/my (*) týmto odstupujem/odstupujeme od zmluvy uzavretej medzi mnou/námi (*) na nákup nasledujúceho tovaru (*)/poskytnutie nasledujúcej služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednané dňa (*) ____________ / prijaté dňa (*) __________________

________________________________________________________
Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

________________________________________________________
Adresa spotrebiteľa(ov)

________________________________________________________
Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (len v prípade papierovej komunikácie)

_________________________
Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite

UP UP
UP